Jag vill börja med att passa på att tacka Urban Lambertson för hans utförliga rapport och sammanställning samt ge honom en eloge för att han ställde upp som observatör för oss anhöriga och överlevande!

Här kommer hans slutrapport:

Summering – OJK/SHK expedition m/s Estonia
Laserskanning av skrov 23-27 maj

Datum: 2022-05-28
Observatör: Urban Lambertson

Estonia Safety Investigation Bureau (OJK) – huvudansvariga och beställare av uppdraget
Deltagare på expedition: Rene Arikas ordförande samt utredare Elerin Urbalu
Med sig har de även en fotograf. Material löpande uppdateras på websida: www.estonia1994.ee 

OBS – Gå in på www.estonia1994.ee för att se bilder, video samt mer om expeditionen. 

SHK, deltar samt har bjudit in observatör från svenska sidan.
Deltagare och utredare: Jörgen Zachau samt Björn Ramstedt
Observatör: Urban Lambertson, representerar överlevande och anhöriga

Det tekniska uppdraget kontrakterat till: ESC, Estonia Security Company
Underleverantörer: ROV, Baltic Divers Germany
Laserskanning: Kraken, Canada, repr avdelning Germany

Expeditionsfartyg: VOS Sweet, Holland
Expedition utgår från: Gdynia ut samt Gdansk ankomst, Polen.

Period expedition: 220521-220528. På förlisningsplats 23-27 maj. Arbetsprojektet resurssatt för att arbeta 24h/dygn vid tid på plats.

Fakta om teknisk utrustning

– Riggen för ROV, undervattensrobot, den som är kvar på fartyget och lyfter i ROV kallas för LARS (Launch Recovery System)

– Den i sin tur lyfter i en sk TMS, i den här versionen för en större ROV i form av en bur (eller kalla det ROV garage). I den placerad ROV. TMS, Tether Management System matar sedan ut en Navelsträng med ROV´n och den manövreras via propellrar iväg.

– Operatörer styr ROC + Lasermodul från påmonterad arbetscontainer på fartygets arbetsdäck. 

ROV är en lite större version, en SubAtlantic modell Commanche. På den arbetsarmar där det fästs laserutrusning som sedan skannar av skrovet. 

– I ROV även monterat ett antal kameror samt ljus/strålkastare. Det är i huvudsak via dessa kameror vi live kan följa undervattensarbetet. Resultat av laser kommer senare efter att data tankats ut och presenteras separat i efterhand. 

– Kraken laserutrustning skannar med laser (som är inom det synliga ljusspektrat), och kan via kamera ses i lite olika färger beroende på den mode man väljer. Oftast i grönt eller rött ljus. I kamerabild kan det ses som en parallellt strålknippe som sveper fram i bild. 

– Laserstrålen fångar alla ojämnheter som bryter strålens väg, in i minsta detalj. T ex små svetsskarvar kommer komma med i god upplösning. Allt återskapas sedan i form av data att bearbetas till en 3D-modell av samtliga delar som skannas. 

– Tanken är att kunna återge allt synligt och tillgängligt av skrovet ovanför botten och där skanningsutrustning kommer åt. Att kunna återge det i detalj samt hur delar hänger ihop, till sammanställning hela fartyget. 

I denna expedition genomförs uppdraget med laserteknik. I kommande (med start 6 juni utgående med fartyg VOS Sweet från Västervik) med teknik Fotogrammetri på uppdrag av SHK och bolaget som genomför: Ocean Discovery. De både teknikerna Laser samt Fotogrammetri, där finns det samordningsvinster och möjligheter till att komplettera varandra, mer om det senare. 

Med på fartyget fanns även en ROV i reserv samt laserutrustning i reserv.

Uppdraget är inför genomförandet indelat i ett antal planerade arbetsområde, sk Tasks. 

Task #1: Skanna av hela skrovet för till akter övergripande

Task #2.1: Område vid bog/för inkl allt runt öppning till bildäck. 

Task #2.2: Område styrbord sida skrov i anslutning till de två upptäckta hålen, sprickor samt övrigt detaljer i området skrov ned mot botten, vallgraven.

Task #2.3: Akter i huvudsak babord hörn samt område runt hörn och däcksida längs däcksplan 6. Detaljer och områden som påverkats av fartygets impact, nedslag mot botten. Även de balkar som tryckts genom skrovet (sticker ut någon decimeter på babordssida) i samband med nedslag mot botten.

Task #3: Optional. Gå in på bildäck och laserskanna detaljer och det som görs möjligt och tillgängligt. I det även dokumentera lastsurrning fordon samt registreringsskyltar fordon där så är möjligt och man kommer åt. 

Task #4: Reserv, utrymme för att gå in och fokusera på detaljer av särskilt intressen kopplat till upptäckter i arbetet denna expedition. 

Task #1 & 2 är skallkrav. Task #3 & 4 genomförs där utrymme finns inom kontraktstiden. 

Operationens genomförande

Tyvärr kunde inte samtliga delar av det planerade uppdraget genomföras. 

I slutet av dag 1 den 23 maj så uppstod problem med ROV#1 inkl laserutrustning. Det ledde till ett avbrott på ca 30 timmar i arbetet för att koppla in och få igång reserv ROV#2 inkl även reserv laserutrustning. ROV#2 kunde sedan arbetar på operativt i 2 dygn för att sedan även den fick ett tekniskt haveri, brott i signalkabel och som inte gick att direkt åtgärda. I det skedet så beslutades det att avbryta uppdraget den 27 maj. 

Info om vad som kunde genomföras

Laserskanning Task #2.1 kunde huvudparten genomföras. I Task #4 gick man tillbaka till område för task #2.1 för en insats att inhämta lite mer detaljer. Det handlade om ytterligare vinklar vid skanning kring fästen de stora gångjärnen för bogvisiret. Det arbetet påbörjades men fick sedan avbrytas då det uppstod ett antal spänningsfall i kabel. Spänningsfall som sedan blev ett totalt avbrott. Dvs signalkabel trasig. ROV#2 kunde dock köras tillbaka och bärgas upp på däck. 

Task #2.3 kunde huvudparten genomföras. Kvarstod en del i uppdrag #4 att gå tillbaka för att fånga fler detaljer. Vilket tyvärr inte kunde genomföras pga tekniskt problem ROV#2.

Task #2.2. Här var det mycket dålig sikt och svårmanövrerat. Svårt att komma ned i vallgraven. Stor ROV, propellrar som river upp bottenslam. Så här har uppdraget inte genomförts. Endast de delar som man kommit åt av skrovet ovanför vallgrav är skannat. 

Task #3 genomfördes inte. 

Task #4, med önskan att komma åt ytterligare detaljer, blev endast påbörjat vid område task #2.1 

Task #1 kunde inte heller genomföras fullt ut. ROV#2 hade ingen monterad INS (Dvs Inertial Navigation System, Positioneringssystem död räkning). Den var hänvisad till integrerad magnetkompass. Vid skanning skrovets flata botten så uppstod något konstigt med kompassen. Den fick frispel, inte vanlig missvisning med stål eller kraftfält, vid samma position och plats. Med ROV rätt utrustad, med INS, så kommer man förbi det problemet. Samtidigt behöver det kompassfenomenet undersökas. 

Olja kom upp till ytan, små mängder men löpande. Det är också en viktig fråga att kartlägga och säkerställa kopplat till bl a miljöansvar.

I fartygets flata botten som ligger vänt uppåt kan det ses ett större fyrkantigt område där plåt är symmetriskt intryckt. Troligt område kopplat till tankar som länsats, men det behöver säkras hur det har uppkommit.

Tidigare var det tänkt att i ett kommande uppdrag endast undersöka botten runt fartyget i avseende uppdrag Gradiometri, Ferro-magnetic survey. Att undersöka magnetiska kraftfält samt söka metallföremål som kan finns gömt i bottensediment. Nu är man övertygad från OJK att även hela skrovet behöver inkluderas i det arbetet.

Slutsatser

OJK är fast beslutade i att komma tillbaka och slutföra uppdraget. I den mån kommande uppdrag med Fotogrammetri kan bistå med kompletterande info/data så kommer det att hjälpa till. Men oavsett det så är beslutet att återkomma. 

SHK och OJK har tillgång till kopia på rådatafil, kvalitetssäkring av rådata/källan. Kraken kommer bearbeta data och ha material och presentation framställt 14 dagar efter datum 27 maj. Det är först efter det som det går att säga vad och med vilken kvalitet som kan framställas och presenteras. 

Materialet kommer samordnas med det material som kommer fram ur kommande expedition, Fotogrammetri. 

Det blir först i slutet av sommaren som det går att fastställa en samlad bild, båda uppdragen. Kan vara att OJK väljer att fortsätta sitt uppdrag i närtid. Men om det togs inget beslut ombord. 

Jag/vi arbetar på att få mer information från OJK & SHK under juni månad om en första indikation på resultat från arbetet Expedition laserskanning. Återkommer så fort jag/vi vet mer… 

Vi jobbar på att både jag och Rolf i form av observatörer får möjlighet att tidigt ta del av det processade arbetet/3D presentationer efter båda expeditionerna och i någon form kunna återge status till er alla. Ett sådant möte är nog inte troligt att kunna ske förrän ca juli/augusti månad. Jag har adresserat det till SHK och vi har en fortsatt dialog om när och hur det kan genomföras.

Jag/vi återkommer!

Övrigt

OJK planerat ytterligare uppdrag: Gradiometri. Mäta magnetiska kraftfält samt söka metallföremål som kan finnas gömt i bottensediment. Det uppdraget ligger ute för upphandling OJK. 

OJK har ambition att genomföra ytterligare ett uppdrag. Ett modellerings- och simuleringsuppdrag. Som en följd av de fynd och ny kunskap om kommit fram efter JAIC-rapport. Förutsättningar kan vara andra än de som togs i beräknandet i JAIC-arbetet. 

OJK + SHK, fast beslutade att efter allt undersökningsarbetet, laserskanning, fotogrammetri är gjort och m/s Estonia i detalj är 3D-dokumenterat ”As it is”. Bärga bogrampen samt ta upp prover från valda delar av skrov, glasrutor etc.

– Det riktas ett stort intresse från *IMO och **EMSA (EU) i det arbete som nu pågår. Inom EMSA satsar man just nu på att ta fram egna ROV resurser att nyttja i kommande haveriutredningar. De har en arbetsgrupp som heter PCF (Permanent Cooperation Teamwork at EMSA). OJK och SHK är engagerade i det arbetet, speciellt OJK.  Ett annat samverkansnätverk är: MAIIF, Marine Accident Investigaters International Forum, www.maiif.org

OJK har tillgång till Kurms material, överenskommelse separat. Material som nyttjas som del i förberedelser och där det tillför tänker jag, i analysarbetet.

OJK har en presentation förening överlevande och anhöriga, ***Momente Mare, den 1 juni. Fr o m den 2 juni påbörjas intervjuer med Estniska överlevande. Dryga 60 personer tilltänkta. 

OJK vill vara så transparenta och öppna det bara går. På websida: www.estonia1994.ee presenteras löpande information, bilder och video från det pågående utredningsarbetet.

– Enligt SHK Jörgen Zachau så undersöks bogvisiret nu av en Norsk professor. För vidare analys och beräkningar i utredningsarbetet. Rapport är på ingång i närtid. 

Egna slutsatser och rekommendationer till läsaren

Som observatör fick jag god insikt och involvering i allt arbete, alla inblandade. Vi kunde dock inte vara i själva operatörscontainern, och där se alla detaljer och övervaka den kommunikationen. Det fick inte SHK heller, fanns helt enkelt inte plats och de ville arbeta ostört och fritt från störande ljusinsläpp. I container fanns representanter från OJK, Baltic Divers samt Kraken. I separat observationsrum, inkl två monitorer, där satt jag som observatör tillsammans med SHK representant. 

Jag kunde vara med i alla viktiga möten och löpande ta del av de beslut som behövde tas. 

Jag vill påstå att i denna fas av utredningsarbetet genomsyras av ett intresse om total transparens och öppenhet. Det är också något jag kan bevittna genom att ha varit med som observatör på denna expedition. 

Arbetet går vidare. Varje expedition skapar ny kunskap och info. Dessa erfarenheter tas med och byggs vidare på till nästa. I slutet på sommaren/höst kommer det troligt att släppas en interimrapport. Vi kommer få möjlighet att ta del av ett samlat resultat från skanningsarbete skrov, Gradiometri mm. 

När man tittar på video från tidigare operationer, så är det svårt att hänga med och se hur allt hänger ihop. Delar, detaljer, helheter. Genom skanningsarbete och presentation i form av 3D-modeller så kommer det att öppnas upp nya möjligheter för bättre analysarbete. Jag ser framför mig att utredningarbetet kommer att gå in i en ny fas. 

Tanken är att komma åt och skanna samtliga delar av skrov som ligger ovanför botten. Dvs i stort fartygets hela undervattenslinje, och skrovet därunder. I den sk vallgraven är det svårt att komma åt med skanning. Förhoppningar att komma åt med mindre ROV finns i kommande expedition, Ocean Discovery Fotogrammetri. Jag är helt övertygad om att OJK samtidigt jobbar på en lösning där de kan komma åt trånga utrymmen bättre, med annan ROV-teknik alt andra former för att komma åt i en uppföljande insats på plats. 

Med sådan 3D-modell samtliga delar, tillsammans med vad som fanns/finns på insidan skrov i form av utrymmen, koppla till vittnesuppgifter mm – Så kommer vi få tillgång till en klart bättre helhetsbild och möjligheter till att dra slutsatser därefter. 

Undersökning bildäck kunde inte genomföras denna expedition. I kommande med Ocean Discovery så kommer det att inkluderas samtidigt som OJK avser att komma tillbaka och slutföra sitt uppdrag. 

Blir spännande att se vad Rolf Sörman får med sig som observatör kommande expedition. Ge er till tåls så ser vi till att samordna våra erfarenheter från båda expeditionerna och återkomma till er med en lite mer samlad bild.

/Urban Lambertson
Överlevande, Observatör denna expedition. 

*IMO = en mellanstatlig rådgivande sjöfartsorganisation International Maritime Organization med säte i London.

**EMSA = Europeiska sjösäkerhetsbyrån som har sitt huvudkontor i Lissabon.

***Momente Mare = Estlands anhörigförening. 

Annons