Independent Fact Group (IFG – Den oberoende faktagruppen) har kommit med en ny rapport daterad 2020-11-01. Den är i två delar:

1. Den svenska regeringen beslutade och övertalade den estniska regeringen att varken de döda eller fartyget kunde bärgas 1994.

2. De fortsatte att göra (och gör fortfarande) motstånd mot alla utländska försök att hjälpa till med räddningen då och en ny internationell utredning enligt sjölagen idag. Den svenska regeringen har aldrig haft i åtanke att hämta de döda från fartyget eller att bärga M/S Estonias vrak.

Följande är fritt översatt från rapporten:

1. IFG;s analys av Sveriges påtryckningar på den estniska regeringen.

Kort efter Estoniakatastrofen skapade de svenska myndigheterna ett enormt politiskt tryck på den estniska regeringen. Avsikten var att övertala esterna att dela den svenska inställningen att varken de döda eller fartyget skulle bärgas.

Det var Utrikesdepartementet som använde ambassadör Lars Grundberg på Sveriges ambassad i Tallinn som ombud.

Detta är uppenbart och behöver inga ytterligare bevis än de som visas i rapportens dokumentation. IFG publicerade delar av denna dokumentation redan 2001-07-11.

Korrespondensen bevisar att det beslut som fattades i Sverige av den svenska regeringen innebar att de aldrig hade en tanke på att hämta de döda från fartyget eller att bärga Estonias vrak. 

Detta var av sådan betydelse att de svenska myndigheterna inte tvekade att tvinga den estniska regeringen att vara en del av deras mörkläggning.

Ett sekretessbelagt dokument, daterat den 6 december 1994, Dnr 340/001, är beviset och representeras i rapporten av en kopia skickad till departementsrådet vid Kommunikationsdepartementet, Jan Olof Selén. Kopian innehåller en redogörelse på diplomatspråk som beskriver hur den fortsatta processen ska genomföras och förklarar att räddningen för M/S Estonia eller dess offer var omöjlig.

Jan Olof Selén blev senare generaldirektör för Sjöfartsverket.

Originalet skrevs av Sveriges ambassadör i Tallinn, Lars Grundberg samma dag.

”… estniska regeringen ska vid sitt möte den 13 december ha fattat ett beslut med ungefär följande formulering:

Den svenska regeringen fattar beslut den 15 december att ……………………. Den svenska regeringen har samrått med den estniska regeringen, som godkänner härmed nämnda beslut.”

Ambassadör Grundberg kommenterar sedan den svenska regeringens förslag till beslut som den estniska regeringen ska fatta i sitt beslut på eftermiddagen den 15 december, samt skriver att det är möjligt att de: ”… kan sätta ett frågetecken i meningen Samråd har ägt rum med företrädare av den estniska regeringen i denna fråga, eftersom ett formellt estniskt beslut saknas när den svenska regeringen fattar sitt beslut.”

Detta syftar till att den svenska regeringen ska fatta sitt beslut på morgonen den 15 december. 

Därefter fattade den estniska regeringen det beslut som den svenska regeringen ville ha och tillade att ”Vraket från passagerarfärjan Estonia kan inte räddas och ingenting kan göras för att hämta de dödas kroppar från fartyget.”

Detta enligt de fem första dokumenten på nedanstående länk.

2. IFG:s analys angående ”underlåtenhet” att acceptera hjälp från andra nationer.

Omedelbart efter katastrofen erbjöd flera nationer sin här dokumenterade experthjälp, både i räddningsoperationen och i frågan om att hämta de dödas kroppar från fartyg.

Erbjudanden gjordes till Utrikesdepartementet, som agerade kallt och var helt ointresserad av hjälp i räddningsinsatsen. 

De skickade informationen/erbjudandena till Statens haverikommission. Styrelsen där agerade med samma försumlighet och brydde sig inte ens om att svara på erbjudandena.

# 1: Det första erbjudandet kom från Ryssland som erbjöd hjälp i räddningsoperationen.

# 2: Det andra erbjudandet kom från USA som erbjöd sig att skicka ett team med fyra kriminaltekniska experter.

# 3: Det tredje erbjudandet kom från Ryssland som erbjöd hjälp för att rädda fångade och levande passagerare i ”luftfickor” i det sjunkna skeppet.

# 4: Det fjärde erbjudandet kom från Australien gällande att ta hand om döda kroppar och att bärga vraket. Detta kan göras i minst två steg. Först genom att flytta vraket till grunt vatten. Det skulle göra det möjligt för dykare att hämta kropparna utan extrema problem orsakade av djupdykningsaktiviteter.

I IFG:s rapport finns det kopior av dokumenten om de olika erbjudandena. Avsaknaden av svar från Sverige visar tydligt att den svenska regeringen aldrig var intresserad varken att hämta kropparna eller rädda fartyget.

Det var fullt möjligt att både hämta de döda samt att lyfta fartyget.

Faktagruppens kommentar och rapportens slutsats:

De beteenden som visas i denna rapport kan endast ses som kriminella handlingar som uppvisar en total respektlöshet för anhöriga till offren och en försummelse att följa båda etiska regler och internationella avtal.

I förlängningen förklarar detta också varför de överlevande aldrig intervjuades under Haverikommissionens (JAIC) undersökning. 

Det var inte nödvändigt när resultatet av utredningen redan hade blivit bestämt och satt från början.

TILLÄGNANDE

Vi tillägnar denna uttalande rapport till alla dem som fortfarande 26 år efter tragedin kämpar för hitta sanningen.

Om M/S Estonia hade varit sjövärdigt skulle många fler av de 850 personer som förlorade sina liv haft en chans att överleva oavsett vad som orsakade katastrofen.

The Independent Fact Group, Troon, Skottland 1 november 2020

Anonymouse!