Jonas Bäckstrand stf. generaldirektör och utredningsordförande meddela nyss över mail följande:

Uppdatering om arbetet med en preliminär bedömning av hålen i ESTONIA 

Haverikommissionerna i Estland och Sverige har i juli 2021 genomfört utredningsåtgärder på olycksplatsen. Arbetet har dels handlat om att kartlägga bottenförhållandena och topografin på botten, dels själva fartyget. Främst har olika former av ekolod eller sonarutrustning använts. I viss utsträckning har också videofilmning med ROV (remotely operated underwater vehicle) genomförts.

De datamängder som samlats in är omfattande och kommer att behöva processas och analyseras vilket främst görs av Stockholms universitet. Bedömningen är för närvarande att det kan komma att ta tre månader innan alla data analyserats. Innan dess bör man vara försiktig med att dra några slutsatser.

Några av de fakta som kan redovisas redan nu är följande: 

  • De två hål i skrovet som filmades av journalister inför en TV-dokumentär som publicerades 2020 har identifierats och dokumenterats. I anslutning till hålen finns ett antal sprickor i skrovet och mellan hålen finns en längre intryckning i skrovet som bedöms vara drygt 20 meter lång.  
  • Även om fartyget till stor del vilar på mjuk lera finns det också områden med sten och berg i dagen i nära anslutning till fartyget. Om det haft betydelse för uppkomsten av de två hål i skrovet som har granskats är för tidigt att säga.
  • Fartygets bogramp har lossnat från sina gångjärn och står nu på sidan, lutad mot skrovet.
  • Vittnesuppgifterna från förlisningen anger att fartyget sjönk med aktern först. Det finns deformationer i akterskeppet som kan överensstämma med att aktern träffade botten först. 

Enligt uppgift kommer Estlands haverikommission att lämna uppgifter om förstudien till media tisdagen den 20 juli.

Från svensk sida bedömer vi det angeläget att noggrant gå igenom det material som samlats in innan några slutsatser utöver vad som nämns ovan kan redovisas. Även om det kommer att ta tid innan resultaten från förstudien kan presenteras i sin helhet bör dock viss information om arbetet kunna lämnas dessförinnan.

Vi planerar för ett informationsmöte på distans med överlevande och anhöriga och vi avser att inom kort återkomma med tidpunkt för detta.