(SGI) Statens geotekniska institut ansvarar för kunskapsuppbyggnad och förmedling av geoteknisk kunskap i Sverige. Institutet ger geotekniska råd till statliga myndigheter med ansvar för områden som har koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande. SGI har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor.

Det är SGI som undersökt sjöbotten runt M/S Estonia. SGI Presentation before presurvey.pdf


Rolf Sörman har blivit intervjuad av Dagens Nyheter där han berättar lite om sina egna tanker och vad han varit med om.

https://www.dn.se/sverige/estoniaoverlevaren-om-nya-fyndet-maste-undersokas/?fbclid=IwAR1ccvhmZTIW843MKSpD9jjHp0ILPfZM1kLhFpyDBvthU74mtQyy4JVqHCc

SHK meddelade följande innan förstudien:

Det är utredningsmyndigheterna i Estland och Sverige som ska genomföra en förstudie på olycksplatsen den 8-18 juli 2021.

SHK fortsätter:

Bland de undersökningar som gjorts kan nämnas:

  • Multibeam (multistråleekolod) med utrustning monterad på fartyg som kör över området.
  • Sidescan (sidoseende ekolod) med utrustning som släpas av ett fartyg genom vattnet.
  • Svepsonarundersökning (Mesotech) med utrustning som sänks ned och placeras runt vraket.

Första dagen fredagen den 9 juli 2021

Under natten till fredagen den 9 juli ankom det svenska forskningsfartyget ELECTRA af ASKÖ till olycksplatsen. Tester och kalibrering av utrustning genomfördes liksom i viss utsträckning scanning av vattenmassan (midwater profiling).

Det estniska kombinationsfartyget EVA 316 ankom till platsen under tidig morgon.

Vid lunchtid anslöt det estniska gränsbevakningsfartyget KINDAL KURVITS. Ombord på detta genomfördes en minnesceremoni av biskoparna Kaarlo Kalliala, Finland, Tuulikki Koivunen Bylund, Sverige, Tiit Salumäe, Estland, Einars Alpe, Lettland och pastorn Eija Kalliala, Finland.

Under eftermiddagen och kvällen genomfördes undersökningar med multistråleekolod (multibeam) i direkt anslutning till vraket. En boj för strömmätning (ADCP) placerades också ut.

Under sen kväll avbröts arbetet på grund av hög sjö och ELECTRA gick mot Hangö för att söka väderskydd och processa den data som samlats in. EVA 316 gick mot Lehtma för att ankra. Beslut om nya åtgärder tas vid genomgång av väderprognoser under lördagen.

Andra dagen lördagen den 10 juli 2021

Under lördagen återvände ELECTRA af ASKÖ och EVA 316 till olycksplatsen. Undersökningar genomfördes med sedimentekolod (sub bottom profiling).

Utrustningen är monterad på fartyget som kör över området i ett rutmönster för att samla in geologiska data om sedimenten under havsbotten. Till söndagen är det prognostiserat våghöjder som påverkar kvaliteten i undersökningarna negativt. Båda fartygen avbröt därför arbetet på platsen vid 23-tiden och gick mot Kärdla för bunkring. Undersökningarna beräknas återupptas söndag kväll.

Tredje dagen söndagen den 11 juli 2021

Under dagen låg ELECTRA af ASKÖ vid kaj i Kärdla medan EVA 316 låg på redden utanför Kärdla. I väntan på lämpligt väder genomfördes proviantering och underhåll av utrustning. Gemensamma möten om de fortsatta undersökningarna kunde också hållas. Under kvällen gick båda fartygen åter mot olycksplatsen.

Fjärde dagen måndagen den 12 juli 2021

ELECTRA af ASKÖ utförde undersökningar med sidoseende ekolod (side scan sonar), vilket är en utrustning som bogseras genom vattnet efter fartyget. EVA 316 inledde undersökningar med svepsonar (Mesotech). Det är en sonarutrustning som sänks ned till botten på ett antal punkter runt fartyget och scannar omgivningen med akustiska signaler. Väderförhållandena är goda och arbetet på platsen bedöms kunna fortsätta under natten.

Femte dagen tisdagen den 13 juli 2021

ELECTRA af ASKÖ genomförde ytterligare en detaljerad undersökning av vraket och den närmaste omgivningen med hjälp av multibeam. EVA 316 fortsatte med undersökningar med svepsonar på botten (Mesotech).

Under natten gick EVA 316 till Kärdla för transfer av personer till och från land.

Sjätte dagen onsdagen den 14 juli 2021

EVA 316 återvände till olycksplatsen och fortsatte att genomföra undersökningar med svepsonar (Mesotech) på botten. Ytterligare ett fartyg, en estnisk dykbåt (VLT 089), anslöt till arbetet för att genomföra undersökningar av vraket med en ROV (remotely operated underwater vehicle) med kameror. Siktförhållandena visade sig vara bättre än förväntat.

ELECTRA af ASKÖ tog bottenprover i området (coring) och genomförde ytterligare en undersökning med en sorts sedimentekolod (boomer) som släpas genom vattnet och akustiskt undersöker sjöbotten och sedimenten under den.

Under kvällen avslutade ELECTRA af ASKÖ sina uppgifter på plats, bunkrade från EVA 316 och påbörjade återresan mot Sverige. EVA 316 ligger kvar på olycksplatsen för att genomföra fortsatta undersökningar.

Sjunde dagen torsdagen den 15 juli 2021

EVA 316 fortsatte att genomföra undersökningar av vraket med hjälp av svepsonar och ROV med kameror under dagen.

Åttonde dagen fredagen den 16 juli 2021

Strax efter midnatt avslutades arbetet på platsen och EVA 316 gick mot Tallinn.

Resultat av förstudien

De data som samlas in under förstudien är omfattande och behöver processas och analyseras innan säkra slutsatser kan dras. Det arbetet kan komma att ta i storleksordningen tre månader. Resultaten kommer därefter att offentliggöras och de kommer även att ligga till grund för beslut om fortsatta utredningsåtgärder.

Vissa konstateranden kan dock göras redan nu.

  • De två hål som filmats av dokumentärfilmare, varav det ena visats i en TV-dokumentär, har bekräftats och dokumenterats med svepsonar och kamera.
  • En del av vraket ligger i mycket mjuk lera. Det finns även partier av botten i närheten av vraket med stenar, hård botten och berg i dagen.
  • Vid undersökning av fartyget med svepsonar indikerade resultaten att det finns en öppning i fartygets för. ROV-undersökning med kamera bekräftade att fartygets bogramp inte längre fanns på sin plats utan lossnat från sina gångjärnsfästen och nu ligger på sidan, vilket lämnar en öppning in till fartygets bildäck.
Nu går färden hemåt och jag hoppas att vrakplatsen inte lämnas obevakad.

Foto och videofilm: Madis Veltman, Postimees.

Annons