Därför lägger jag ut Åsas eget svar som hon skrev på Facebook igår 26/6-2021. Se även Idag fick jag detta serverat till morgonkaffet!


Åsa Myrberg skriver:

För er som vill ta del av de frågor jag ställde till KU (Konstitutionsutskottet) i början av juni, som omedelbart las ned.

Som ni förstår är mina frågor fortfarande obesvarade.

Här nedan ser ni min anmälan:

Jag begär härmed att Konstitutionsutskottet beslutar att omedelbart inleda en förundersökning för utredning avseende brott i tjänsten av förre detta och nuvarande statsråd/ämbetsmän i statsrådstjänsten och att statsrådet genom brottet grovt åsidosatt sin tjänsteplikt ,13 kap. 3 § RF. Brott avseende undanhållande av viktigt information till anhöriga, överlevande, etiska rådet och allmänheten.

Enligt Riksåklagarens beslut daterat 31 maj 2021 AMR-4482-21 pågår en förundersökning hos Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet avseende mord / grovt sabotage / terrordåd.

– Jag begär att få veta vilka synnerliga skäl statsmakten har för att frånta mig som efterlevande att själv få bestämma över min fars sista vila.

Jag begär härmed också att få veta vilket samhällsintresse som väger tyngre än min vilja, vilket gör att min pappa fortfarande efter snart 27 år fortfarande ligger kvar på olycksplatsen som tog hans liv, SOU 1998:132

– Vad gäller brottsrubricering mord, i fax tillsänt utrikesdepartementen den 28 september 1994 från Sven Hirdman, svensk ambassadör i Moskva, framgår att det eventuellt kunde finnas ett hundratal överlevande i luftfickor inuti Estonia, där Ryssland erbjöd kostnadsfri hjälp att redan samma eftermiddag dyka ned för att hjälpa dessa människor. Vem gav beslutet att tacka nej till detta erbjudande, som därmed bär ansvar för mord på flera människor?

Vill även här påpeka att Sverige fått in fler erbjudande om hjälp i direkt anknytning till katastrofen från ett antal länder runt om i världen, men regeringen tackade nej. Varför?

– Varför beslutar regeringen i ett regeringsbeslut daterat den 29 september 1994, att frånta svensk rättsväsende sina arbetsuppgifter att omedelbart påbörja bärgning av de omkomna kroppar som befann sig på botten runt Estonia. I regeringsbeslutet underskrivet av Mats Odell, lämnar regeringen över denna uppgift till Sjöfartsverket.

– Varför omhändertas inte en enda kropp vid dykningarna utförda av Rockwater december 1994, trots att man lätt kunnat bärga åtminstone 150 kroppar. Varför läggs energi och pengar ned på att istället undersöka ett flertal hytter ombord på Estonia bland annat i jakt efter vapenhandlares Voronins dokumentportfölj? Varför var detta viktigare än att omhänderta de kroppar som gick att finna?

– I ett fax daterat den 6 december 1994 till Utrikesdepartementet skriver den svenska ambassadören i Tallin 1994, Lars Grundberg, en väldigt utförlig redogörelse om hur transportministern i Tallin, Andi Meister, skulle informera Estniska regeringen om att de skulle fatta ett liknade beslut som den svenska om att inte bärga Estonia och inga åtgärder ska vidtas för att ta upp de omkomna. Hur är det möjligt att Lars Grundberg skriver detta direktiv till den Estniska staten sex dagar innan Sjöfartsverket lämnat in sitt slutgiltiga beslut till svenska regeringen.

– Varför skriver dessutom ambassadören Lars Grundberg i ytterligare ett fax till UD väldigt uttryckligt att Estland regering måste vara väldigt exakta med att de måste vänta med sitt besked så att inte allmänheten förstår att de fått beskedet innan Sverige. De måste vänta åtminstone 1 timme efter att vår regering gått ut med sitt pressmeddelande, därefter är det fritt fram för Estland att ha sitt pressmeddelande.

Allt detta sex dagar innan vi överhuvudtaget vet om det går att bärga de omkomna eller Estonia. Statsminister Ingvar Carlsson går ut med sitt pressmeddelande den 15 december 1994 kl. Den estniska regeringen går ut med sitt pressmeddelande 1 timme senare och samma dag den 15 december 1994 går även Finlands regering ut med dessa rader ”Har det ansetts nödvändigt att befästa att vraket efter passagerarfärjan Estonia inte kan bärgas och att inget kan göras för att hämta de omkomnas kroppar ur fartyget”

All detta trots att Sjöfartsverket uppgav att det var både möjligt att bärga kropparna likväl som hela fartyget.

I dag vet vi även efter att ha sett dokumentären ”Estonia-fyndet som ändrar allt” att dykarna ansåg att det var förfärligt att de inte fick omhänderta de kroppar de upptäckte, de uppger att det hade varit lätt och framförallt helt rätt att placera de omkomna i liksäckar och bärga upp till ytan. De nämner även att kvinnor hade läppstift kvar på sina läppar. Men ingen gav dem denna uppgift, Varför?

– Varför valde regering att istället för att plocka upp de kroppar som dykarna från Rockwater lätt hade kunnat omhänderta när de ändå var på plats i december 1994, föreslå att fartyget och därmed också alla våra anhöriga skulle begravas i sten och betong för 300 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar. Vad finns för skäl för detta beslut?

– Varför väljer Mona Sahlin i sitt uppdrag till SKL (Statens kriminaltekniska laboratorium) avseende att granska de förändringar som skett runt Estonias skrov, det vill säga vilka dykningar har skett i direkt anslutning till Estonias förlisning? Uppdraget ska gälla dykningar från och med den 2 oktober 1994. Varför vill inte Mona Sahlin veta vilka dykningar som utfördes mellan den 28 september – 2 oktober 1994?

Påpekas bör att detta utredningsmandat är utskrivet från försvarsdepartementen av Lennart Brittner, samma person som skrev det snäva utredningsmandatet till Johan Hirschfeldt utredning. Tillika samma man som var chef för försvarsdepartementets underrättelseavdelning den 28 september 1994.

– Varför ger Göran Persson det kraftigt begränsande uppdraget åt Johan Hirschfeldt avseende de militära transporter som förekom på M/S Estonia den 27/28 september 1994. Detta i sig är en fruktansvärd handling! Allt som gäller Estonias förlisning måste utredas utan som några helt begränsningar.

Utdrag ur Regeringsformen:

1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den offentliga makten utövas under lagarna.

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar.

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning.

6 § Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen

13 kap. Kontrollmakten Konstitutionsutskottet granskning

1 § Konstitutionsutskottet ska granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Utskottet har rätt att för granskning få ut protokoll över beslut i regeringsärenden, handlingarna som hör till dessa ärenden samt regeringens övriga handlingar som utskottet finner nödvändiga för sin granskning.

3 § Den som är eller har varit statsråd får dömas för brott i utövningen av statsrådstjänsten endast om han eller hon genom brottet grovt åsidosatt sin tjänsteplikt. Åtal beslutas av konstitutionsutskottet och prövas av Högsta domstolen.

Bettans kommentar:

Jag kan förstå att det är svårt för den som inte är insatt i Estoniafrågorna att hänga med i allt som Åsa framför i sin begäran men det ska tilläggas – det finns dokument.

https://www.expressen.se/nyheter/dykarna-vi-hade-kunnat-barga-125-kroppar-men-vi-fick-inte/

Redan 1998 föreslog Estonia-utredaren Peter Örn att kropparna skulle bärgas från det förlista fartyget.

Annons