”De många osäkra faktorerna i händelseförloppet gör detaljerade beräkningar meningslösa” skriver haverikommissionen 1997 i sin slutrapporten på sidan 181.

År 2000 kom Faktagruppen (Independent Fact Group) ut med en rapport att JAIC: s beskrivning av händelseförloppet angående förlusten av M/S Estonias visir, som beskrivs i slutrapporten, var omöjligt.

Jag har tagit mig friheten att fritt översätta en kort sammanfattning av rapporten som enbart finns på engelska på Independent Fact Groups hemsida och överlämnar till dig som läser detta, att göra en egen bedömning eftersom Faktagruppens rapport aldrig blivit emotsagd.

Min översättning lyder enligt följande:


Som ett direkt resultat av en felaktig slutsats när kommissionen påstod att ”De många osäkra faktorerna i händelseförloppet gör detaljerade beräkningar meningslösa” kom kommissionen till en felaktig och omöjlig slutsats angående förlusten av visiret. 

Kommissionen tog inte hänsyn till eller studerade den hindrande effekten som en massiv tvärgående däcksbalk skulle ha om visiret skulle lossna. 

Ironiskt nog antog kommissionen dock korrekt att den tvärgående däcksbalken faktiskt var ”det tyngsta strukturella elementet som förhindrade visiret från att röra sig framåt”.

Faktagruppens rapport visar att det genom några ”detaljerade beräkningar” bevisas att det var tekniskt omöjligt för visiret att röra sig framåt enligt kommissionens slutsats. 

Först och främst är de framåtriktade krafterna som kommissionen presenterar en sammanblandning av reaktionskrafter och följder av vågpåverkan. Kommissionen använde reaktionskrafterna för att erhålla tillräckligt starka krafter för att lossa visiret. 

För det andra kunde krafterna att skära sig igenom den tvärgående däcksbalken aldrig ha uppnåtts även om de lägsta och mest gynnsamma teoretiska värdena för balkens styrka använts.

Faktagruppen visar både att det var omöjligt att visiret förlorades på det sätt som kommissionen kom fram till och som ett resultat av detta att rampen aldrig kunde ha tvingats öppna sig av visiret.

Faktagruppen drar dock inga slutsatser i denna rapport om hur visiret förlorades eller vad som skapade de krafter som var inblandade i ett sådant händelseförlopp. De bevisar bara att kommissionen genom slarvigt arbete och motstridiga slutsatser har beskrivit ett tekniskt omöjligt händelseförlopp som deras mest centrala och viktigaste bevis beträffande Estoniakatastrofen.

Därför överlåter de till en kommande ny oberoende utredningsgrupp att dra rätt slutsats om hur visiret förlorades, och kanske viktigast, när det förlorades och vilka konsekvenser det ledde till.

För att sammanfatta rapporten i några meningar: 

Det viktigaste beviset i JAIC:s slutrapport grundades på antagandet att visiret skar sig igenom en massiv däcksbalk på två sidor i fyra snitt. 

Denna slutsats har presenterats trots att de nödvändiga framåtkrafterna inte fanns. 

Om detta händelseförlopp var möjligt eller inte har inte kontrollerats av några tekniska beräkningar av kommissionen.

Händelseförloppet har nu visat sig vara felaktigt och därför måste den fullständiga slutrapporten diskvalificeras av detta nya bevis.


Här nedan finns hela rapporten:

http://privat.bahnhof.se/wb576311/factgroup/est/allvisor.pdf?fbclid=IwAR2k5wM7VFyFTISFfu6ITvB_rm5nKFM8AMnWsFbPINkjl52R_K2rxH1u0F4